Hoppa till huvudinnehållet

Företag diskuterade status och behov i hållbarhetsarbetet

Vad innebär hållbar affärsutveckling och vilken form av stöd och stöttning vill företagen ha? Dessa frågor stod i fokus när Glava Energy Centers medlemsföretag deltog i en workshop inom EU-projektet ARIES4, som bland annat ska stötta hållbarhetsarbetet i värmländska små och medelstora företag.

Det kan finnas många argument för att arbeta med hållbarhet inom företag – krav från kunder eller medarbetare, en medveten utveckling av verksamhetens inriktning, profil och varumärke, en vilja att ta ett samhällsansvar. Eller så handlar det om omvärldens regler – som kommande krav på hållbarhetsrapportering enligt EU-direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive.

– Beroende på utgångspunkt och läge har företag olika status i hållbarhetsarbetet och olika behov av stöd och kompetenshöjning, säger Lisa Gärdt, projektledare och hållbarhetskoordinator på Glava Energy Center som är en av samarbetsparterna i EU-projektet ARIES4.

Företag har kommit olika långt i hållbarhetsarbetet

Under Glava Energy Centers föreningsstämma den 6 maj 2024 deltog cirka 30 företagsrepresentanter i en workshop om hållbar affärsutveckling. Bland annat fick de skatta företagets hållbarhetsstatus enligt skalan Sustainable Readiness Level (SRL) och uttrycka vad företaget behöver för att kunna ta nästa steg. Frågorna ställdes via det digitala presentations- och enkätverktyget Menti där svaren kan presenteras anonymt i realtid och därmed främja och inspirera till reflektioner och diskussioner i rummet. Enligt svaren placerar sig företagen längs hela SRL-skalan.

– Medan vissa fullt ut ser hållbarhet som en affärsintegrerad strategi för tillväxt och konkurrenskraft uttrycker andra att de har obefintlig eller låg kunskap om hållbarhet i affärsutvecklingen. Företagens behov ser därför också olika ut. Det finns en outnyttjad affärspotential för företagen att lära sig mer om hur de kan bidra till omställningen mot ett hållbarare samhälle, säger Mikael Johnson, lektor i företagsekonomi vid Karlstads universitet, som också är en projektpartner ARIES4.

ARIES4 ska utveckla kurser för företag

Avslutningsvis fick medlemsföretagen gruppvis diskutera hur Glava Energy Center och Karlstads universitet skulle kunna stötta företag att ta nästa steg på hållbarhetsskalan. Ett av målen med ARIES4 är nämligen att stötta små och medelstora företag (SMF) och företagsledare i hållbarhetsarbetet, bland annat genom att utveckla relevanta kurser och utbildningsprogram. Efter genomförd workshop konstaterar arrangörerna från ARIES4 att det bland företagen finns en tydlig vilja att jobba med hållbar affärsutveckling.

– En reflektion som vi gör är att förvånansvärt många anser att det är mer en möjlighet än en utmaning att jobba med hållbarhet. Det känns framåtlutande och som ett gott tecken på att man är nyfiket inställd till att jobba med hållbarhetsfrågorna, säger Lisa Gärdt.

– Vi kan konstatera att företagen har ett hållbarhetsarbete att göra och att de kan behöva hjälp att lyfta fram hur deras verksamhet bidrar till de globala målen, säger Fredrik Östlin, innovationsrådgivare vid Karlstads universitet.

Bildtext 1: Magnus Nilsson, Malin Unger, Bjørn Thorud and Mette Kristine Kanestrøm deltar i en gruppdiskussion vid workshopen den 6 maj 2024.
Bildtext 2: Lisa Gärdt, Glava Energy Center, and Fredrik Östlin, Karlstads universitet, håller en presentation vid workshoppen. 

Om ARIES4

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen och Region Värmland och är ett samarbete mellan universitet, yrkesutbildningsaktörer, innovationskluster, näringsliv och samhälle i fyra europeiska regioner: svenska Värmland, spanska Navarra, danska Syddanmark och bulgariska Gabrovo.

Läs mer om projektet ARIES4

Om Sustainable Readiness Level

Sustainability Readiness Level (SRL) är en skala som används för att bedöma hur redo en organisation eller ett projekt är att integrera hållbarhet i sin verksamhet. SRL togs fram inom ett EU-finansierat projekt och mäter hur väl en organisation har integrerat hållbarhetsprinciper och -praktiker i sina affärsstrategier, processer och produkter/tjänster.

Läs mer på SRL-projektets webbplats

Om hållbarhetsrapportering enligt CSRD

EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – reglerar hur vissa företag ska rapportera information om hållbarhet i sin årsredovisning. EU-reglerna ska införas i svensk lag och kraven börjar gälla för olika företagskategorier vid olika tidpunkter. 

Läs mer om CSRD på Finansinspektionens webbplats

Senast uppdaterad: 2024-05-24