Hoppa till huvudinnehållet

Stor potential för energiflexibilitet i Värmland

Potentialen för energiflexibilitet bland värmländska elproducenter, industrier och privat sektor är högre än förväntat. Det konstateras i Glava Energy Centers pilotprojekt som nu går in i slutfasen med en rad viktiga insikter – bland annat om industrins möjlighet att bidra till stabilitet i elnätet.

Glava Energy Center undersöker i ett pilotprojekt möjligheten till flexibel användning och produktion av el i Värmlands elnät. Projektet finansieras av forskningsföretaget Energiforsk och förhoppningen är att resultatet ska leda till en modell som alla Sveriges elnätsägare kan använda. I projektet ingår ett brett aktörsnätverk med fler än 20 representanter från olika delar av energikedjan – elproducenter, elnätsägare, elintensiv industri och privat sektor.

– Hittills har vi fokuserat på dialog samt data- och informationsinhämtning. Syftet är att få fram siffror på styrbar effekt i Värmland – och därmed en siffra på Värmlands totala flex-potential. Vi kan redan nu se att det finns en hel del effekt att styra, säger projektledare David Olsson.

Oväntad potential i den elintensiva industrin

Styrbar effekt är en central komponent i flexibiliteten eftersom det är den mängd el som vid varje givet tillfälle kan produceras och regleras efter behov. En viktig insikt i projektet är att industrin i detta sammanhang har större möjlighet till flexibilitet än förväntat.

– Industriprocesserna är elintensiva, kontinuerliga och vid första anblicken svåra att styra och reglera. Men under dialogen med industrin kom vi till insikt att deras egen elproduktion, det egna så kallade industriella mottrycket, faktiskt delvis går att koppla bort.

Industriellt mottryck är elproduktion som sker och används inom industrin, utifrån den värme och ångtryck som uppstår i industrianläggningens processer.

– Om mottrycket delvis kopplas bort kan elkonsumtionen i regionen öka – vilket är oerhört viktigt för att minska tillfälliga höga spänningar och motverka överbelastning i elnätet. Därmed uppstår också en ökad möjlighet att koppla in mer elproduktion från exempelvis sol och vind i Värmland, säger David Olsson.

Dataanalys av elnät och privathushåll nästa steg

Sammanfattningsvis har dialogerna med elproducenter, elnätsägare och industrier resulterat i slutsatsen att det finns en oväntat stor potential för flexibilitet i Värmland.

– Vi kan redan nu påvisa en sammanlagd flexpotential från de intervjuade aktörerna inom industrin samt produktionen från vind eller sol på cirka 150 MW sommartid, säger Lars Olsson, senior projektledare.

Vad innebär det i enklare ordalag?

– Att industrin och de som har rådighet över flexibla resurser som vattenkraft, solkraft, vindkraft och batterilager kan erbjuda nedstyrning till nätföretagen och få kompensation för det. Kan ske via ett villkorat avtal eller via köp och sälj av flextjänster via en handelsplats. Ett annat alternativ är nedstyrning genom elpannor och värmepumpar. Sammantaget så ger styrning av både produktion och konsumtion en stor andel flexibilitet.

När projektet nu går in i slutfasen handlar det bland annat om att fördjupa kunskaperna om elnätets behov av flexibilitet och privatsegmentets, alltså hushållens, potentiella flexibla resurser – genom exempelvis elbilar, värmepumpar och solceller.

– Här kommer digitala verktyg och dataanalys vara centrala delar i metodiken, säger David Olsson. 

Vad är flexibilitet?

Flexibilitet anses vara avgörande för att säkerställa ett stabilt, effektivt och hållbart elnät som kan anpassas till föränderliga förutsättningar och behov. Flexibilitet kan bidra till balans mellan elproduktion och elkonsumtion, förenklad integration av förnybara energikällor som sol- och vindkraft, en mer effektiv användning av energi och infrastruktur och ökad uthållighet och säkerhet vid störningar eller oväntade händelser. Elnätsbolagens nätutvecklingsplaner ska enligt ellagen numera omfattas av flexibilitet som alternativ till att bygga nya ledningar.

Vad är styrbar effekt?

Styrbar effekt är en central komponent i flexibiliteten eftersom det är den mängd el som vid varje givet tillfälle kan produceras och regleras efter behov. Med andra ord kan den styrbara effekten ge möjligheter att snabbt och effektivt öka eller minska elproduktionen för att matcha efterfrågan.

Läs mer om projektet Metodik för flexibilitet i elnäten.

Senast uppdaterad: 2024-07-05