Hoppa till huvudinnehållet

Mission för ett smart hållbart energisystem

Glava Energy Center driver en mission för ett smart hållbart energisystem baserat på förnybara energikällor. Grundat i ett proaktivt energiledarskap kan ett sådant energisystem säkerställa eltillgången för samhälle, företag, transporter och industri och möjliggöra ett livskraftigt näringsliv och nyetableringar.

 

Energi är en stor samhällsutmaning

Den framtida elförsörjningen är en global samhällsutmaning. Energifrågan är central för utvecklingen på alla samhällsnivåer. Det gäller kommuner, regioner, glesbygd och storstäder. Det är ett faktum för både Värmland och världen.

Enligt en el- och effektanalys som Glava Energy Center under 2022 tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland importerar Värmland cirka 37 procent av elen som behöver tillföras. Den regionala elproduktionen täcker enligt rapporten alltså inte det nuvarande och framtida elbehovet men en utbyggnad av exempelvis vind- och solkraft kan ändra på det.

Om el- och effektanalys Värmland

Läs Glava Energy Centers rapport "El- och effektanalys Värmlands län" på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Behov av proaktivt energiledarskap

För att kunna möta ökande elbehov i elektrifieringens spår och samtidigt minska klimatavtrycket krävs nytänkande och förändringar på systemnivå. Detta påverkar alla aktörer i energiprocessen – elproducenter, eldistributörer, elkonsumenter, industrier, företag, myndigheter, kommuner och hushåll. 

Glava Energy Center anser att målet bör vara ett smart och hållbart energisystem baserat på förnybara energikällor som kan säkerställa eltillgången för samhälle, företag, transporter och industri. En säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser kan ge kommuner och regioner en konkurrensfördel då chansen ökar att nya industrier och företag vill etablera sig i området. För att lyckas krävs ett proaktivt energiledarskap och nya samarbetsformer hos alla aktörer i energiprocessen. 

Nav för regional satsning på hållbara energisystem

Glava Energy Centers är navet för ett av Värmlands sju utpekade områden för smart specialisering. Smart specialisering är ett arbetssätt för att identifiera och prioritera områden med störst potential för innovation, utveckling och tillväxt.

Den värmländska specialiseringen ”Hållbara systemlösningar med solel i centrum” handlar, förutom om direkt utveckling av solenergi och solceller, om hur solenergi ska interagera med övrig energiproduktion från vatten- och vindkraft. Energilagring i batterier och vätgas samt styrning av energisystem är andra centrala delar, liksom energiflexibilitet i samhälle, industri och privathushåll. Lika viktiga som de tekniska systemen är frågor om hur energisystemen samverkar med människor i exempelvis energigemenskaper och kooperativa modeller.

Inom ramen för den smarta specialiseringen kring hållbara systemlösningar med solel i centrum samverkar Glava Energy Center med aktörer som elproducenter, eldistributörer, elkonsumenter, industrier, företag, myndigheter och kommuner.

Om Värmlands smarta specialisering

Läs Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering på Region Värmlands webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Samhällsutmaningen

Samhällen och företag riskerar brist på elenergi inom en snar framtid.​ För att möta utmaningen krävs nytänkande och förändringar på systemnivå.

Missionen

Glava Energy Center vill driva utvecklingen av ett smart och hållbart energisystem som kan säkerställa tillgång till förnybar energi för samhälle, företag och privathushåll samt möjliggöra för nyetableringar. 

Tillvägagångssättet

Genom innovationsprojekt och samarbeten arbetar Glava Energy Center för främja ett proaktivt energiledarskap, nytänkande och nya samarbetsformer bland företag, industrier och offentliga aktörer.