Hoppa till huvudinnehållet

Ordlista: Energi

I takt med att världen strävar mot en mer hållbar och koldioxidsnål framtid blir det allt viktigare att förstå de centrala begreppen inom energiområdet. Denna ordlista syftar till att ge en översikt över några av de vanligaste orden i energidebatten.

Saknar du ett energibegrepp?

Saknar du ett centralt energibegreppbegrepp i vår ordlista? Mejla gärna förslag på fler viktiga ord att förklara till info@glavaenergycenter.se 

B

Batterier/Batterilager

Batterier spelar en viktig roll för framtidens energiförsörjning och är en nyckelteknik för elektrifiering. Batterier möjliggör utfasningen av fossila drivmedel och ökar flexibiliteten i elsystemet genom energilagring.

Källa: Energimyndigheten

D

Distribuerad energi/Lokalproducerad energi

Distribuerad lokalproducerad energi innebär att el produceras nära där den används, snarare än i centrala kraftverk. Detta kan inkludera solpaneler på tak, vindkraftverk i lokala områden, och småskaliga vattenkraftverk.

Källor: Totalförsvarets forskningsinstitut och Energimyndigheten

E

Elbehov

Sverige står inför en kraftig elektrifiering där myndigheterna bedömer att elanvändning ökar från knappt 140 TWh till 150–220 TWh år 2030 och till 210–370 TWh år 2045.

Källa: Energimyndigheten

Eleffektbrist

El kan inte lagras i stor omfattning. Därför måste det alltid finnas en balans mellan hur mycket el som tillförs och hur mycket el som används. Det kallas för effektbalans. Om balansen inte kan upprätthållas kan eleffektbrist uppstå.

Källa: Energimyndigheten

Elnät

Sveriges elnät är uppbyggt i tre olika nivåer, transmissionsnät, regionnät och lokalnät. Elnätet kopplar ihop de som producerar el med dem som använder elen. Genom elnätet kan elen transporteras till elkonsumenterna.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Efterfrågeflexibilitet (Demand response)

Efterfrågeflexibilitet, demand response, avser förändringar i elanvändarnas förbrukningsmönster som svar på förändringar i elpriset över tid eller incitament för att minska förbrukningen under höglasttider.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Elektrifiering

Elektrifiering innebär att byta ut system som använder fossila bränslen mot elektriska system. Detta inkluderar allt från elektriska fordon till elektriska uppvärmningssystem och industriella processer. Elektrifiering är en central del av övergången till en koldioxidsnål ekonomi eftersom el kan produceras från förnybara energikällor.

Källa: Energimyndigheten

Energi- och klimatmål

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre senast år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder.

Källor: Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Energieffektivisering

Energieffektivitet innebär att använda mindre el, värme eller bränsle för att utföra samma arbete eller tjänst. Det handlar om att förbättra teknik och processer för att minska energiförbrukningen utan att kompromissa med funktionaliteten. Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Källor: Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Energigemenskap

En energigemenskap innebär att man kopplar samman närliggande byggnader i ett mindre system där man kan producera, dela, återvinna och till och med lagra energi.

Källa: RISE

Energiomställning

Energiomställning innebär att förändra energisystemet för att bli mer hållbart, ofta genom att minska beroendet av fossila bränslen och öka användningen av förnybar energi.

Källa: Institutet för näringslivsforskning 

F

Flexibilitet

Förmågan att justera produktion eller konsumtion av el för att upprätthålla balansen i elnätet och hantera variationer i efterfrågan och tillgång.

Källa: Energimyndigheten

Flexibilitetsmarknad

Lokala flexibilitetsmarknader kan möjliggöra för nätföretagen att nyttja befintliga elnät mer effektivt och ger därmed elsystemet en ökad förmåga att hantera variationer i produktion, efterfrågan och nättillgänglighet. Handel med flexibilitet innebär att en aktör som tillfälligt kan minska sitt uttag av eleffekt eller öka sin elproduktion kan sälja den förmågan som en flexibilitetstjänst.

Källa: Svenska kraftnät

Förnybar energi

De energikällor som ständigt fylls på med energi kallas förnybara, som sol, vind, vatten, vågor, biomassa (material från träd, växter, matrester) och geotermisk energi (som finns i jordens inre).

Källor: Energimyndigheten och Utrikespolitiska institutet

Fossila bränslen

Fossila bränslen är den största källan till utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Exempel på fossila bränslen är kol, olja, bensin, diesel och fossilgas (naturgas).

Källa: Naturvårdsverket

Fossilfri energi

Energi som produceras utan att använda fossila bränslen som kol, olja eller naturgas, och därmed inte bidrar till utsläpp av koldioxid vid energiproduktionen. Begreppet fossilfri energi omfattar kärnkraft och förnybara energikällor.

Källor: Göteborgs energi och Utrikespolitiska institutet

G

Grön omställning

Grön omställning är en bredare term än energiomställning och avser övergången till ett samhälle med låga utsläpp, där alla sektorer arbetar mot hållbarhet och minskad miljöpåverkan. Begreppet grön omställning avser den tekniska men också sociala och ekonomiska omställning som världen har påbörjat för att nå fossiloberoende.

Källa: Svenska ESF-rådet

H

Hållbar energi

Hållbar energi är energi som är ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern.

Källa: Globala målen

K

Kapacitetsbrist i elnätet

Fysiska eller operativa restriktioner som påverkar överföringskapaciteten i elnätet och kan leda till att viss elproduktion inte kan utnyttjas fullt ut.

Källa: Energimarknadsinspektionen

L

Laddinfrastruktur

En välfungerande laddinfrastruktur för laddbara fordon är grundläggande för omställningen till en elektrifierad transportsektor och därmed ett minskat behov av fossila bränslen. Med fler laddbara fordon på vägarna ökar behovet av en välfungerande laddinfrastruktur. Laddinfrastruktur är ett övergripande begrepp för att beskriva system som stöder laddning av laddbara fordon, exempelvis publika och icke-publika laddstationer, laddutrustning, energiförsörjning, kommunikationssystem och betalningstjänster. 

Källa: Energimyndigheten

N

Nettonoll/Klimatneutralitet

Nettonollutsläpp (eller klimatneutralitet) innebär en strävan att minska utsläppen av växthusgaser och att de utsläpp som ändå förekommer ska kompenseras genom åtgärder som binder motsvarande mängd kol.

Källa: Utrikespolitiska institutet

S

Stödtjänster

Tjänster som tillhandahålls av elproducenter, elförbrukare eller andra aktörer för att säkerställa stabilitet och driftsäkerhet i elnätet, såsom frekvensreglering och spänningsstabilisering.

Källa: Svenska kraftnät

V

Vätgas

Vätgas är en energibärare som används för att transportera, lagra och tillhandahålla energi, precis som elektricitet. Vätgas tillverkas av alla sorters energikällor: fossila, fossilfria, förnybara. Vätgas har stor potential som energibärare i ett förnybart energisystem, där den framställs från till exempel sol, vind eller vatten. 

Källa: Vätgas Sverige

Senast uppdaterad: 2024-06-03